25.04.2018

לכבוד חברי האסיפה הכללית,

מכובדי שלום רב,

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית

הנני מתכבד להזמינך לישיבת המועצה והאספה הכללית אשר תתקיים אי"ה ביום חמישי  י' בסיון התשע"ח

 24.05.2018 בשעה 14:30 במרכז המורשת ברח' משה הדדי 4  באור יהודה.

סדר היום:

  1. פתיחה ע"י יו"ר המועצה.
  2. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
  3. דו"ח יו"ר הארגון – סיכום שנת 2017
  4. דו"ח ועדת ביקורת.
  5. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2017
  6. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2017.
  7. אישור ומינוי רו"ח לשנת 2018.
  8. שונות.

משך הדיון הצפוי הינו כשעתיים.

ניתן לעיין בדוח הכספי לשנת 2017 במרכז המורשת החל מתאריך 22.05.2018.

בברכה,

 

מאיר כחלון

יו"ר מועצת הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

 

העתק:

יו"ר הארגון – מר שמעון דורון  

עו"ד דוד מססה היועץ המשפטי

מר צורי חסון – רו"ח העמותה

חברי ועדת ביקורת