פרשת השבוע תצווה

"והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה משובצים זהב ויהיו במלואותם" (כה',ב')

בחושן שהיה על ליבו של אהרון הכהן היו אבנים טובות ומרגליות עם שמות השבטים. כל אבן על שם אחד מהשבטים של עם ישראל.

האבן האחרונה בחושן היתה כנגד שבט בנימין ונקראת ישפה.

וזאת מפרשת המילה "יש פה" לרמז לנו על כוח הדיבור.

מבאר על כך ר' כמוס עגיב זצוק"ל עפ"י מעשה בגמרה ירושלמי מסכת פאה וכך מסופר שם: על נכרי אחד בשם דמה בן נתינה שהיתה לו אבן ישפה והיו

ישראל רוצים לקנות אותה ממנו בסכום גדול של זהובים.

וכשהגיעו לביתו וביקשו את האבן היה אביו ישן באותה השעה והיו רגליו מונחות על הארגז של אבנים טובות ומרגליות ששם היתה מונחת האבן.

ומכיון שכך לא רצה להעירו בשביל מצוות כיבוד הורים.

ויתר הוא על עושר גדול כדי לקיים מצווה זו.

וכן בנימין הצדיק שעל שמו נקראת האבן לא השתתף במכירת יוסף וגרם לכיבוד הורים של יעקב אביו שלא לצערו.

ואכן זהו המיוחד באבן ישפה אותה אבן שמשמשת לאות ולמופת של כיבוד הורים שנלמד לכבד את הורינו היקרים במצוות כיבוד הורים.

 

שבת שלום ומבורך .

 

פרשת תרומה

פרשת השבוע תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה',ח') אומרת הגמרא במסכת מגילה שעתידים בתי הכנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להיות

פרשת בשלח

פרשת בשלח "לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם" (שמות כב'-יג') רבינו כמוס עגיב זצוק"ל היה מספר

פרשת בא

פרשת בא "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו לך" (שמות יג'-טו') דרש על כך רבי אהרון סעדה שליט"א בפסוק קדוש זה ישנו

פרשת וירא

פרשת וירא "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר" (שמות ט'-טו') הצדיק רבי יהודה לביא זצוק"ל היה

פרשת שמות

פרשת שמות "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב'-יא') " ויהי בימים ההם ויגדל משה

פרשת ויחי

פרשת ויחי "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין " (בראשית מט',כב') רבינו יוסף זארוק זצוק"ל שאיפותיו ורצונותיו וחשקו העז

פרשת ויגש

פרשת ויגש – "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " (בראשית מד',לד') חינוך ילדי ישראל דברי תורה אלו נאמרו

פרשת וישב

פרשת וישב " ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו" (בראשית יא',לט') דרש על כך הצדיק רבנו יוסף זארוק זצוק"ל

פרשת וישלח

פרשת וישלח "קטנתי מכל החסדים" "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" (בראשית לב' יא' יב') פירוש רש"י-שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא,

פרשת ויצא

פרשת ויצא "ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"(פרק כז, כו') דרשו רבותינו ז"ל