פרשת השבוע אמור

"הוצא את המקלל מחוץ למחנה" (ויקרא כד'-יד')

סיפר ר' ציון זארוק אחיו של ר' יוסף סופא זארוק זצוק|"ל בהיותי הולך עם ר' סופא בשוק בטריפולי לפתע שמענו אדם צועק ומקלל ור' סופא נרתע למשמע אוזניו. ושאל מי הוא זה שמעז ככה לקלל.

אחזתי בידו והולכתי אותו לאדם המקלל שלא היה אחר מאשר מר מוני ברכה גבאי זצודק"ל שידוע שהיה מהקצבים המפורסמים שם. ר' סופא ניגש אליו ושאלו לפשר הצעקות והקללות משלא הסתפק בתשובה אמר לציון אחיו אתה תאחז את מוני ביד אחת ואני אאחוז ביד השניה וניקח אותו לחברת המוכיחים שהיתה בטריפולי.

למרות גבורתו העצומה של מוני לא התחמק ובא עמהם לחברה ושם ר' סופא הילקוהו שלושים ותשעה מלקות וגבה ממנו קנס של 500 לירות.

מר מוני מלבד שהיה גיבור בינלאומי בטריפולי כולם פחדו ממנו היהודים ולהבדיל הערבים וכשמוני היה צריך לקבל את המלקות מר' סופא ישב כמו עבד כפות לפני רבו וקיבל את המלקות והתחרט על מעשיו הרעים וקיבל על עצמו לחזור בתשובה שלמה ויותר לא להמשיך בדרכו הרעה.

מוני לא הסתפק בכך שקיבל על עצמו תשובה אלא לאחר המלקות נישק את ידיו של ר' סופא ומאז קיבל על עצמו להיות חבר בחברת המוכיחים ורתם את עצמו לכל פעולותיה ומאז ששמעו יהודי טריפולי שמוני ניכנס לחברת המוכיחים היתה יראת ה' שבעתיים גדולה ושמעו בקול הרבנים והמוכיחים להשיבם בתשובה שלמה.

 מוקדש לעילוי נשמתה של הצדקת ג'וליה חיה ג'יעאן בת גריסה ת.נ.צ.ב.ה

 שבת שלום ומבורך .

 

פרשת בלק

"מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל" (במדבר כד', ה) דרשו על כך רבותינו ז"ל שהכוונה היא לבתי הכנסת ולבתי המדרש

פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי " אם בחקותי תלכו " (ויקרא כו'-ג') אם בחקותי תכלו וכ' , תניא. אם בחקתי תלכו יכולים אלו

פרשת אמור

פרשת אמור "הוצא את המקלל מחוץ למחנה" (ויקרא כד'-יד') סיפר ר' ציון זארוק אחיו של ר' יוסף סופא זארוק זצוק|"ל

פרשת תרומה

פרשת השבוע תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה',ח') אומרת הגמרא במסכת מגילה שעתידים בתי הכנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להיות

פרשת בשלח

פרשת בשלח "לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם" (שמות כב'-יג') רבינו כמוס עגיב זצוק"ל היה מספר

פרשת בא

פרשת בא "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו לך" (שמות יג'-טו') דרש על כך רבי אהרון סעדה שליט"א בפסוק קדוש זה ישנו

פרשת וירא

פרשת וירא "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר" (שמות ט'-טו') הצדיק רבי יהודה לביא זצוק"ל היה

פרשת שמות

פרשת שמות "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב'-יא') " ויהי בימים ההם ויגדל משה

פרשת ויחי

פרשת ויחי "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין " (בראשית מט',כב') רבינו יוסף זארוק זצוק"ל שאיפותיו ורצונותיו וחשקו העז

פרשת ויגש

פרשת ויגש – "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " (בראשית מד',לד') חינוך ילדי ישראל דברי תורה אלו נאמרו